Monthly Archives: September 2021

Comment on Franco Spain After the Sputnik – Dan Crosson by Omid Dana

تحلیل های امید دانا و برنامه های رودست را در سایت هوادار امید، بزرگ ترین پایگاه و باشگاه هواداری امید دانا ببینید. از آن جایی که برنامه رودست و نوشته های امید دانا از رسانه های فیلتر شده پخش می شوند، استفاده از آن ها برای بسیاری از کاربران کمی مشکل است…